II./1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Rendeletek

 • 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
 • 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról
 • 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
 • 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Szervezeti és működési szabályzat – feltöltés alatt…
Szabályzat az adatvédelem, az adatbiztonság és a közérdekű adatok megismerési rendjéről

II./2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nincs közzéteendő adat

II./3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nincs közzéteendő adat

II./4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nincs közzéteendő adat

II./5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások:
A Szekszárdi Közétkeztetési Kft látja el a közétkeztetési feladatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat, a Szekszárdi Tankerületi Központ, valamint a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás, Szekszárd-Szedres-Óvodafenntartó Társulás, továbbá a Szekszárdi Szakképzési Centrum fenntartásában működő intézményekben.

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke:
Szekszárd Megyei Jogú Város közgyűlésének 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól

Igénybe vehető kedvezmények:
1997. évi XXXI. törvény 21. § a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról V. fejezet
328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet

2024.01.01-től:
intézményi dolgozói ebéd: 1.450 Ft/adag
diétás intézményi dolgozói ebéd: 1.550 Ft/adag
vendég ebéd: 1.550 Ft/adag
diétás vendég ebéd: 1.650 Ft/adag

II./6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

1. Élelmezési tevékenység adatbázisa
Név: Quadro Byte élelmezési – dietetika program
formátum: elektronikus
adatkezelés célja: étlap tervezés, alapanyag beszerzés és felhasználás, készletnyilvántartás, étkezői létszám-, anyagkiszabat kezelése.
adatkezelés jogalapja: a közétkeztetéshez kapcsolódó vonatkozó jogszabályokban előírt feladatellátás, mint jogos érdek, az Infotv. 5 §(1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.
időtartama: adatkezelés céljának megvalósulásáig

2. Étkezés nyilvántartó program adatbázisa
Név: Quadro Byte Qb-Suli étkezési webes rendelési programmodul
formátum: elektronikus
adatkezelés célja: intézményi dolgozók étkezési megrendeléseinek, lemondásainak nyomon követése, elszámolása
érintettek köre: az étkeztetési szolgáltatást igénybevevők
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 §(1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.
adatkezelés időtartama: étkezés igénybevételének időtartamáig, ezt meghaladóan időtartamban és mértékig csak jogszabály által előírtak szerint.

3. Könyvelési-pénzügyi adatbázis
Név: Magnum ügyviteli rendszer
formátum: elektronikus
adatkezelés célja: a pénzügyi forgalom és gazdasági adatok pontos ismerete
érintettek köre: szállítók, vevők, tulajdonosok, hitelintézetek
adatkezelés jogalapja: számviteli törvény
időtartama: hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő
adatok forrása: számviteli bizonylatok
adatfeldolgozó: Profi-Kontír 2005 Kft

4. Munkaügyi nyilvántartás
Név: DelthaBér program
formátum: elektronikus
adatkezelés célja: munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés (munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűntetése)
érintettek köre: a társaság munkavállalói
adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3), az érintett hozzájárulása [Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6)]
időtartama: hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő
adatok forrása: társaság munkavállalói
adatfeldolgozó: Profi-Kontír 2005 Kft

II./7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs közzéteendő adat

II./8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nincs közzéteendő adat

II./9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nincs közzéteendő adat

II./10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Szekszárdi Közétkeztetési Kft által közzétett hirdetmények, közlemények a honlap kezdőlapján a Tájékoztatók, illetve a Híreink fül alatt elérhetőek.

II./11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 

Nincs közzéteendő adat

II./12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nincs közzéteendő adat

II./13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az Infotv. 28. (1) bekezdése alapján közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. Az Infotv 28. § (1) bekezdésbe foglaltak alapján a közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

  • Az igény benyújtásának helye és módja
   • Szóbeli igények benyújtása
 • személyesen: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8. fsz.7.
 • telefonon a következő telefonszámon: +36 30 556-3518
   • Írásbeli igények benyújtása
 • személyesen: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8. fsz.7.,
 • postai úton: Bay Attila ügyvezetőnek címzett levélben,
 • elektronikus úton: bay.szkk@gmail.com e-mail címre küldött levélben.

Az igénylő közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó írásbeli igényét benyújthatja a társaság adatvédelmi szabályzatának 12. számú mellékletben szereplő igénylési formában.

  • A benyújtott igények teljesítése
   • A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a társaság ügyvezetője gondoskodik.
   • A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha
 • az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő,
 • az igényelt adat a Szekszárdi Közétkeztetési Kft honlapján vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került,
 • az igényelt adat a munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik.

Amennyiben szóban előterjesztett igény szóban nem válaszolható meg, az igénylésről feljegyzést kell készíteni és az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy igényének teljesítésére írásban kerül sor.
A telefonon érkező, a közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat közlésére irányuló igényekkel kapcsolatos hívásokat a szervezet ügyvezetőjéhez kell kapcsolni.

 • Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatott ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hoztuk, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
 • A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek a tudomásra jutást követő – legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
 • Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az értesítésben tájékoztatni kell az igénylőt arról, hogy – az igényének nem teljesítése miatt – bírósághoz fordulhat.

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

 • A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar nyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az által érintett más nyelven fogalmazza meg.
 • Az adatokat tartalmazó dokumentumokról, vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat elkészítése annak a szervezeti egységnek a feladata, ahol az adatokat tartalmazó dokumentumot tárolják.
 • A másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – számviteli politika részeként elkészített önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint költségtérítést állapítunk meg, melynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
 • Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolati igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt a kézhezvételt követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
 • Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
 • A közérdekű adatigénylésre adott válasz kiadományozására a társaság ügyvezetője jogosult.

II./14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztikai jelentések jegyzéke 2024.

II./15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/15. pontja szerinti, a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás Szekszárdi Közétkeztetési Kft –re vonatkozó adatai:

2023. év Beérkezett kérelem Teljesített Elutasított
I. negyedév 0 0 0
II. negyedév 0 0 0
III. negyedév 0 0 0
IV. negyedév 0 0 0
Összesen: 0 0 0

 

2022. év Beérkezett kérelem Teljesített Elutasított
I. negyedév 0 0 0
II. negyedév 0 0 0
III. negyedév 0 0 0
IV. negyedév 0 0 0
Összesen: 0 0 0

II./16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs közzéteendő adat

II./17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Adatkezelési tájékoztató

II./18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések következő adatai:
a) Partner neve
b) Partner adószáma
c) Szerződés-kategória (beszerzésköteles/nem beszerzésköteles/közbeszerzés-köteles)
d) Szerződés megnevezése/típusa (pl. megbízási, vállalkozási, ingatlan-adásvételi, ingó-adásvételi, bérleti stb.)
e) Szerződés tárgya
f) Tárgykör (pl. építés, tervezés, bérlet, szolgáltatás megrendelése, árubeszerzés stb.)
g) Szerződés státusza (alapszerződés, szerződésmódosítás, szerződést megszüntető okirat)
h) Szerződéskötés időpontja
i) Szerződés kezdő időpontja
j) Szerződés záró időpontja (határozatlan idejű szerződésnél ennek feltüntetése)
k) Szerződés értékel)
Megjegyzés, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani szerződések

1 millió Ft feletti szerződések

2. Az 1. sorban meghatározott szerződések és azok mellékletei, szövege oldalhű másolatban szerződések

1 millió Ft feletti szerződések

3. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó URL-cím. (a Közbeszerzési Adatbázis linkje)

Nincs közzéteendő adat

4. Beszerzési, közbeszerzési eljárások alábbi dokumentumai: felhívás, ajánlatok, eredmény megállapítása

Nincs közzéteendő adat

5. „A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.”

Vezetőségi béradatok

II./19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nincs közzéteendő adat

II./20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem értelmezhető, nincs újrahasznosítható közadat

II./21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem értelmezhető, nincs újrahasznosítható közadat

II./22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem értelmezhető, nincs újrahasznosítható közadat

II./23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs közzéteendő adat

II./24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs közzéteendő adat

II./25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs közzéteendő adat